en vi zh

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DECOFI NĂM 2021

Ngày ban hành: 10/07/2021 12:00 AM

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên DECOFI năm 2021

  • Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 19/03/2021.
  • Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 16/04/2021.

 

Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

 Hội trường lầu 2 - Số 28 Mạc Đĩnh Chi,  P.ĐaKao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

A. Nội dung Đại hội :

+ Nội dungĐại hội

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

B. Các tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2021:   

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2021.pdf 

+ Chương trình Đại hội

 

+ Mẫu thư ủy quyền

+ Phiếu Biểu quyết và xác nhận tham dự Đại hội

 

+ Quy chế tổ chức Đại hội.pdf 

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

 

+ Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính.pdf

+ Tờ Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 - kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.pdf

+ Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.pdf 

+ Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán.pdf

+ Tờ trình thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn.pdf 

+ Tờ trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.pdf

+ Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.pdf

+ Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.pdf

+ Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.pdf

+ Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.pdf

+ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.pdf

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

+ Mẫu thông tin ứng viên HĐQT.pdf

+ Mẫu Đơn đề cử ứng viên HĐQT.pdf

+ Mẫu Đơn ứng cử HĐQT.pdf

 

+ Dự thảo Nghị quyết đại hội.pdf 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

C. Thông tin ứng cử thành viên HĐQT

+ Ứng viên hội đồng quản trị - phạm Hùng Cường.pdf 

+ Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT.pdf 

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

Ngày công bố thông tin 25/03/2021

 

D. Kết quả Đại hội

- 04/2021 –

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thông báo