Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

Thông báo Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông bất thường 08/2020

  • 10/07/2021
  • 137

* Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.docxHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI)

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2020

   Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.pdf                          Ngày công bố thông tin20/07/2020

 

A. Chương trình và thư mời tham dự Đại hội

     *  Thư gửi cổ đông tham dự Đại hội.pdf                                                  (Ngày 14/08/2020)

     *  Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHCĐ.doc                                                       (Ngày 17/08/2020)

 

B. Các tài liệu tại Đại hội 

     *  Chương trình Đại hội.pdf                                                                                 (Ngày 26/08/2020)

     *  dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.pdf                                                               (Ngày 17/08/2020)

     *  Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS.pdf                                                           (Ngày 17/08/2020)

     *  mẫu Thẻ biểu quyết tại đại hội.pdf                                                                   (Ngày 17/08/2020)

 

C. Bầu HĐQT và BKS 

      *  Quy chế bầu cử.pdf                                                                                         (Ngày 17/08/2020)

      *  Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.docx                                       (Ngày 24/08/2020)

      *  Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị.docx                                         (Ngày 24/08/2020)

      *  Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát.docx                                            (Ngày 24/08/2020)

      *  Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát.docx                                              (Ngày 24/08/2020)

 

      *  Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT.pdf                                                      (Ngày 26/08/2020)

      *   Tờ trình ứng viên BKS.pdf                                                                            (Ngày 26/08/2020)

      *   Thông tin ứng viên HDQT.pdf                                                                        (Ngày 26/08/2020)

      *   Thông tin ứng viên BKS.pdf                                                                           (Ngày 26/08/2020)

 

      *   Dự thảo Nghị quyết Đại hội.pdf                                                                        (Ngày 26/08/2020)

 

D. Kết quả Đại hội

     *   Tờ trình Đại hội.pdf                                                                                      (Ngày 28/08/2020)

     *   Biên bản họp Đại hội.pdf                                                                             (Ngày 28/08/2020)

     *   Nghi quyết Đại hội.pdf                                                                                  (Ngày 28/08/2020)

     *   Biên bản Hội đồng Quản trị - bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.pdf                (Ngày 28/08/2020)

    *   Nghị quyết HĐQT - bầu Chủ tịch HĐQT.pdf                                                   (Ngày 28/08/2020)

    *   Biên bản họp Ban kiểm soát - bầu trưởng Ban kiểm soát.pdf                       (Ngày 28/08/2020)

    *   Nghị quyết Ban kiểm soát  - bầu trưởng Ban kiểm soát.pdf                          (Ngày 28/08/2020)

 

  08/2020

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2047
  • Tổng: 18239
zalo