Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

Thay đổi nhân sự năm

 

                              Thay đổi nhân sự năm 2022

 

 

 

                           Thay đổi nhân sự năm 2021

+ Bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Cường - Giám đốc Tài chính được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024)  - kể từ 16/04/2021

             Thông báo Thay đổi nhân sự - bổ nhiệm thành viên HĐQT.pdf

                                                          Ngày công bố thông tin22/04/2021

+ HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2021

   Ông Nguyễn Kiều Thế Trung có đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng Quản trị (2019-2024) vì lý do cá nhân - Thời gian có hiệu lực: Kể từ khi nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT có hiệu lực

 

 Bổ nhiệm Bà Đặng Ánh Quyên - Cử nhân chuyên ngành kế toán giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ 01/01/2021

                             (Quyết định số 33/2020/QĐ-NS/HĐQT ngày 24/12/2020)                                 

                                                                             Ngày công bố thông tin31/12/2020

Bà Nguyễn Trúc Mai thôi giữ chức Kế toán trưởng kể từ 01/01/2021

                             (Quyết định số 32/2020/QĐ-NS/HĐQT ngày 24/12/2020)                                 

                                                                             Ngày công bố thông tin31/12/2020

 

                              Thay đổi nhân sự năm 2020

Bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Cường - chuyên viên cao cấp nghiệp vụ ngân hàng giữ chức Giám đốc Tài chính kể từ 01/10/2020

                             (Quyết định số 24/2020/QĐ-NS/HĐQT ngày 30/09/2020)   

                                                                             Ngày công bố thông tin02/10/2020

Bà Nguyễn Trúc Mai thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc và thôi giữ chức Giám đốc Tài chính kể từ 01/10/2020

                             (Quyết định số 23/2020/QĐ-NS/HĐQT ngày 30/09/2020)     

                                                                             Ngày công bố thông tin02/10/2020

+ HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2020

   Ông Hoàng văn Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

   Ông Nguyễn Kiều Thế Trung thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2020

   Ông Nguyễn Kiều Thế Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 28 tháng 08 năm 2020

   * Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

   1.         Ông Lê Dương Thế Hùng

   2.         Ông Hoàng Văn Thắng

   3.         Ông Hồng Tài

   4.         Ông Nguyễn Kiều Thế Trung

   5.         Ông Đặng Vĩnh Thọ

   * Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

   1.         Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

   2.         Bà Trần Thị Bình An

   3.         Ông Đồng Việt Hưng

   * Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:

               1.  Ông Lê Chí Chuân

               2.  Bà Nguyễn Trúc Mai

               3.  Ông Đinh Xuân Gạch

               4.  Ông Lê Tấn Thọ

               5.  Ông Lư Trung Thạch

    * Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

               1.  Bà Vy Thị Thuận

               2.  Bà Hoàng Thị Minh Bắc

               3.  Ông Lê Trung Hiếu

+ Ông Lê Chí Chuân thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.(Quyết định số 15/2020/QĐ-NS/HĐQT ngày 28/07/2020)                                                                                                     Ngày công bố thông tin28/07/2020                        

+ Bổ nhiệm Ông HỒNG TÀI giữ chức Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22 tháng 07 năm 2020. (Quyết định số 11/2020/QĐ-NS/HĐQT ngày 22/07/2020)                                                                                                         Ngày công bố thông tin23/07/2020                    

 

+ Bổ nhiệm Ông HỒNG TÀI giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hành chính và kiểm soát Tài chính kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2020. (Quyết định số 07/2020/QĐ-NS/HĐQT ngày 17/07/2020)                                Ngày công bố thông tin17/07/2020                    

                              Thay đổi nhân sự năm 2019

+ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

                      1. Ông LÊ CHÍ CHUÂN

                      2. Bà   NGUYỄN TRÚC MAI

                      3. Ông LÊ TẤN THỌ

                      4. Ông LƯ TRUNG THẠCH

                      5. Ông ĐINH XUÂN GẠCH

                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ             - Ông LÊ CHÍ CHUÂN

                      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     - Bà NGUYỄN TRÚC MAI

 

+ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

                      1. Bà VY THỊ THUẬN

                      2. Ông LÊ TRUNG HIẾU     

                      3. Bà HOÀNG MINH BẮC

                      TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - Bà VY THỊ THUẬN

 

                              Thay đổi nhân sự năm 2018

+ Ông Lê Chí Chuân thôi là Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết  kế số 1 tại Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phúc An Thịnh với chức danh là Chủ tịch Công ty kể từ ngày 02/08/2018..

+ Ông Lê Chí Chuân thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phúc An Thịnh kể từ ngày 01/05/2018.

+ Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phúc An Thịnh là Ông Lê Chí Trung với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/05/2018. 

+ Ông Lữ Đình Huệ thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/04/2018 (Theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018)

+ Ông Lữ Đình Huệ gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị ngày 12/04/2018.

+ Bà Nguyễn Trúc Mai là NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN của Công ty kể từ ngày 14/03/2018.

+ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Trúc Mai – Cử nhân Kinh tế, giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính và kiêm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2018. (Quyết định số 10/2018/QĐ-NS-HĐQT ngày 07/03/2018)

+ Bổ nhiệm Ông Lê Chí Trung giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2018. (Quyết định số 11/2018/QĐ-NS-HĐQT ngày 07/03/2018)

+ Bổ nhiệm Ông Lư Trung Thạch giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc thiết kế kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2018. (Quyết định số 12/2018/QĐ-NS-HĐQT ngày 07/03/2018)

+ Ông Lữ Đình Huệ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc và thôi giữ chức Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1. (Quyết định số 13/2018/QĐ-NS-HĐQT ngày 07/03/2018)

 

                              Thay đổi nhân sự năm 2017

+ Ông Nguyễn Hoài Nam thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc và thôi giữ chức Giám đốc thiết kế Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1. (Quyết định số 22/2017/QĐ-NS-HĐQT ngày 01/09/2017)

+ Ông Lê Đăng Chí Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1. (Quyết định số 23/2017/QĐ-NS-HĐQT ngày 01/09/2017)

+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Phương Huy giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Bình Dương kể từ ngày 01/09/2017 (Quyết định số 17/2017/QĐ-NS/HĐQT ngày 24/08/2017)

Các công bố trên được thực hiện Khi Công ty có sự thay đổi Nhân sự quản lý  (bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm).

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2108
  • Tổng: 28830
zalo