Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DECOFI NĂM 2022

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên DECOFI năm 2022

 

A. Nội dung Đại hội :

01 Thư mời Cổ đông                                                          ngày công bố thông tin 17/03/2022

02 Chương trình Đại hội                                                    ngày công bố thông tin 17/03/2022

03 Mẫu thư ủy quyền                                                         ngày công bố thông tin 17/03/2022

04 Thẻ biểu quyết - xác nhận tham dự                              ngày công bố thông tin 17/03/2022

05 Quy chế tổ chức Đại hội                                               ngày công bố thông tin 17/03/2022

06 Báo cáo HĐQT                                                             ngày công bố thông tin 17/03/2022

07 Báo cáo BKS                                                                ngày công bố thông tin 17/03/2022

08 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021                                                ngày công bố thông tin 17/03/2022

09 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022               ngày công bố thông tin 17/03/2022

10 Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS                                                                                 ngày công bố thông tin 17/03/2022

11 Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán 2022                                                                 ngày công bố thông tin 17/03/2022

12 Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS                                       ngày công bố thông tin 17/03/2022

13 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS                                                ngày công bố thông tin 17/03/2022

14 Mẫu thông tin ứng viên                                                                                            ngày công bố thông tin 17/03/2022

15 Đơn đề cử ứng viên                                                                                                ngày công bố thông tin 17/03/2022

16 Đơn ứng cử ứng viên                                                                                            ngày công bố thông tin 17/03/2022

17 Dự thảo Nghị quyết Đại hội                                                                                  ngày công bố thông tin 17/03/2022

18 Tờ trình sửa đổi điều lệ                                                                                         ngày công bố thông tin 17/03/2022

19 Tờ Trình niêm yết cổ phiếu                                                                                   ngày công bố thông tin 17/03/2022

20 Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ                                                                     ngày công bố thông tin 17/03/2022

 

 

 

A. Kết quả Đại hội :

  • Biên bản kiểm phiếu                                                                                                   ngày công bố thông tin 15/04/2022
  • Biên bản Đại hội cổ đông 2022                                                                                     ngày công bố thông tin 15/04/2022
  • Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022                                                                                    ngày công bố thông tin 15/04/2022

 

Update 15/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2108
  • Tổng: 28830
zalo