Name Top
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Dự Án Làng Sinh Thái
Dự Án Làng Sinh Thái

Quy mô: 30 ha.

 

Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh
Dự Án Kho Lạnh Phú An Thạnh

Tổng diện tích: 4ha

 

Dự Án Biển Quê Hương
Dự Án Biển Quê Hương

Tổng diện tích: 8 ha

 

Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông bất thường DECOFI 08/2020

  • 10/07/2021
  • 91

                                  Tài liệu tại Đại hội Đồng Cổ đông bất thường DECOFI 08/2020

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2020

   Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.pdf                          Ngày công bố thông tin20/07/2020

 

A. Chương trình và thư mời tham dự Đại hội

     *  Thư gửi cổ đông tham dự Đại hội.pdf                                                  (Ngày 14/08/2020)

     *  Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHCĐ.doc                                                       (Ngày 17/08/2020)

 

B. Các tài liệu tại Đại hội 

     *  Chương trình Đại hội.pdf                                                                                 (Ngày 26/08/2020)

     *  dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.pdf                                                               (Ngày 17/08/2020)

     *  Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS.pdf                                                           (Ngày 17/08/2020)

     *  mẫu Thẻ biểu quyết tại đại hội.pdf                                                                   (Ngày 17/08/2020)

 

C. Bầu HĐQT và BKS 

      *  Quy chế bầu cử.pdf                                                                                         (Ngày 17/08/2020)

      *  Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.docx                                       (Ngày 24/08/2020)

      *  Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị.docx                                         (Ngày 24/08/2020)

      *  Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát.docx                                            (Ngày 24/08/2020)

      *  Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát.docx                                              (Ngày 24/08/2020)

 

      *  Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT.pdf                                                      (Ngày 26/08/2020)

      *   Tờ trình ứng viên BKS.pdf                                                                            (Ngày 26/08/2020)

      *   Thông tin ứng viên HDQT.pdf                                                                        (Ngày 26/08/2020)

      *   Thông tin ứng viên BKS.pdf                                                                           (Ngày 26/08/2020)

 

      *   Dự thảo Nghị quyết Đại hội.pdf                                                                        (Ngày 26/08/2020)

 

D. Kết quả Đại hội

     *   Tờ trình Đại hội.pdf                                                                                      (Ngày 28/08/2020)

     *   Biên bản họp Đại hội.pdf                                                                             (Ngày 28/08/2020)

     *   Nghi quyết Đại hội.pdf                                                                                  (Ngày 28/08/2020)

     *   Biên bản Hội đồng Quản trị - bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.pdf                (Ngày 28/08/2020)

    *   Nghị quyết HĐQT - bầu Chủ tịch HĐQT.pdf                                                   (Ngày 28/08/2020)

    *   Biên bản họp Ban kiểm soát - bầu trưởng Ban kiểm soát.pdf                       (Ngày 28/08/2020)

    *   Nghị quyết Ban kiểm soát  - bầu trưởng Ban kiểm soát.pdf                          (Ngày 28/08/2020)

 

  08/2020

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

Địa chỉ:  28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028  38 230276

Email: bantgd@decofi.vn

Website: www.decofi.vn

Thời gian làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00

  • Online: 1
  • Tháng: 2045
  • Tổng: 18237
zalo